Szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozása

26/2001. (VIII. 2.) EüM rendelet az eü. ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet módosítása

2001. augusztus 02. 00:30, csütörtök

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. § (1) Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A kódrendszerek karbantartása során)
,,b) az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: OENO) kódrendszeren belül a vizsgálati, beavatkozási, eljárási (a továbbiakban együtt: beavatkozási) kód(ok) meghatározására, módosítására és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges költségek meghatározására a 2. számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével tehetõ javaslat. A beavatkozási kód(ok) megszüntetésére vonatkozó javaslat benyújtásánál a 2. számú melléklet kitöltése nem szükséges.''
(2) Az R. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat a szakterületen dolgozó, illetve a finanszírozásban érintett személy, testület vagy szervezet az illetékes országos intézet vezetõjéhez juttatja el. Az országos intézet vezetõje a javaslatot véleményezi és amennyiben az valamely orvos-szakmai kérdést érint, úgy továbbítja az illetékes szakmai kollégium(ok)nak. A szakmai kollégium a véleményével – egyet nem értés esetén annak indokaival – együtt a javaslatot annak kézhezvételétõl számított harminc napon belül megküldi a 4. § szerinti Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság (a továbbiakban: Munkabizottság) elnökének.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett javaslat egyetlen országos intézet feladatkörét sem érinti, akkor a javaslatot közvetlenül a Munkabizottsághoz kell benyújtani. A Munkabizottság elnöke a javaslatot – amennyiben az orvosi-szakmai jellegû – továbbküldi az illetékes szakmai kollégium(ok)nak. A szakmai kollégium(ok) ezután a (2) bekezdés utolsó mondatában foglaltak szerint jár(nak) el.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt eljárás után a Munkabizottság elnöke a javaslatot továbbítja feldolgozásra a GYÓGYINFOK-ba, és megküldi az OEP-nek. A javaslatok költségkalkulációját a GYÓGYINFOK harminc napon belül elkészíti és a Munkabizottság elé terjeszti megvitatásra. A Munkabizottság döntése alapján a hatásvizsgálatot az OEP vagy a GYÓGYINFOK 15 napon belül elkészíti. A javaslatok tárgyévi feldolgozása folyamatosan megtörténik és ezt követõen a Munkabizottság az 5. § (7) bekezdése szerint jár el.''
2. § Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(1) A miniszter a karbantartási feladatok ellátására Munkabizottságot hoz létre.''
3. § (1) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(1) A Munkabizottságba a minisztérium és a 4. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti személy 2-2 tagot, d) és e) pontja szerinti szervezetek 2-2 tagot (ez utóbbiból 1-1 fõ a járóbeteg-, illetve fekvõbeteg-szakellátást képviseli), továbbá f) pontja szerinti szervezet 1 tagot delegál. A miniszter – a (2) bekezdés szerinti szakterületi megoszlásnak megfelelõen – 6 szakértõt kér fel a Munkabizottság munkájában való részvételre. A felkérés visszavonásig, illetve legfeljebb két évre szól és egy alkalommal újabb két évre meghosszabbítható.''
(2) Az R. 5. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2)–(5) bekezdés számozása (3)–(6) bekezdésre módosul:
,,(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakértõk kiválasztása során az egyes szakterületek reprezentálását kell biztosítani oly módon, hogy a belgyógyászati jellegû szakterületet 2 fõ, a manuális szakterületet, a gyermekgyógyászatot, a diagnosztikát és a rehabilitációt egy-egy fõ képviselje.''
(3) Az R. 5. §-ának a (2) bekezdéssel átszámozott (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) A Munkabizottság elnöke a minisztert havonta tájékoztatja a munkatervben foglalt feladatok végrehajtásáról, továbbá a Munkabizottság által megfogalmazott, szakmapolitikai döntést igénylõ kérdéseket válaszadásra soron kívül elõterjeszti.
(7) A Munkabizottság szükség szerint, de legalább évente javaslatot tesz a miniszter részére a módosítandó finanszírozási kódok és paraméterek elfogadására és közzétételére. A Munkabizottság a miniszter döntéshozatalának elõkészítéséhez a hatásvizsgálatok alapján egyidejûleg több javaslatot, illetve prioritásokat fogalmazhat meg.''
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 1. § (1) bekezdésének bb) pontja; a 2. § (1) bekezdésének c) pontja; a 3. § (3) bekezdésében a ,,folyamatos'' szövegrész; a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában az ,,és egyetemmel'' szövegrész; a 3. § (9) bekezdése; a 4. § (2) bekezdés b) és g) pontja, valamint a 3. számú melléklet hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.

a)3. § (3) bekezdés a) pontjában az ,,5. § (4) bekezdés b) pontja'' szövegrész helyébe az ,,5. § (5) bekezdés b) pontja'',

b)3. § (5) bekezdésében az ,,önálló egészségügyi alapszolgáltatások kalkulációját'' szövegrész helyébe az ,,orvosi eljárások kalkulációját'',

c)3. § (5) bekezdés b) pontjában a ,,bázisegysége'' szövegrész helyébe az ,,egysége'' szövegrész lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.

a)2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,

b)4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

Forrás: WebDoki

Vissza