25/2002. (V. 14.) EüM rendelet a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
2002. május 14. 00:30, kedd - Dr. Hanyecz Vince

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének f) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §
A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a az alábbi e)-g) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
"e) betegszállítás kúraszerű kezelésre: a betegszállításra jogosító kúraszerű kezelésről külön jogszabály rendelkezik;
f) éjszakai betegszállítás: a beteg - nem mentési céllal - 22 óra és 6 óra között egészségügyi ellátásra szállítása, illetve ellátás utáni visszaszállítása;
g) betegszállító szolgáltató szállítási kapacitása: a szolgáltató által üzemeltetett és működési engedéllyel rendelkező - legalább 3+1 fő és legfeljebb 8+1 fő szállítására alkalmas - közúti betegszállító gépjárművek összessége."

2. §
Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) A működési engedélyben rögzíteni kell
a) a betegszállító szervezet és állomás adatait,
b) a betegszállítási tevékenység végzésére jogosult szervezet a 4. §-ban foglalt feladatok közül melyek végzésére jogosult,
c) a szállítási feladatok ellátását biztosító betegszállító gépjármű azonosítására szolgáló adatokat (érvényes rendszám, forgalmi engedély száma, a gépjármű típusa, az egyszerre szállítható beteg személyek száma), az egyes gépjárművek gyártásának időpontját, a rögzített ülések számát."

3. §
Az R. 5. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
"(6) Éjszakai időszakban a beteg egészségügyi ellátásra, különösen művesekezelésre, 24 órát üzemelő diagnosztikus vizsgálatra (CT, MRI) szállítható, illetve az egészségügyi ellátást követően visszaszállítható."

4. §
Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(4) A kúraszerű kezelésre történő betegszállítást megrendelő orvosnak a szállítás megrendelése, illetve ütemezése előtt a betegszállítási tevékenységet végző szervezettel és a kezelést végző egészségügyi intézménnyel egyeztetnie kell. Ebben az esetben a beteg szállítását megrendelő orvos - a betegszállítási utalvány első alkalommal történő kitöltése mellett - a kezelés első időpontjára vonatkozóan a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal és időpont feltüntetésével rendelhet szállítást. A további szállítás megrendelése a kezelést végző intézmény orvosának a feladata. A kezelési, illetve szállítási időpontok módosítása, bármely okból történő megváltozása esetén az információval rendelkező fél a másik két érintett felet haladéktalanul értesíteni köteles."

5. §
Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) A betegszállítási tevékenységet végző szervezet elérhetőségét (hívószám, illetve frekvencia és hívójel) be kell jelenteni az OMSZ-nak."

6. §
Az R. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(4) A beteg szállításáról ki kell tölteni a 3. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó adatlapot. Ha az egészségügyi intézmény a beteget nem tudja fogadni, ugyanazon betegszállító gépjárművel való továbbszállítás esetén a betegszállító a 3/a. számú melléklet szerinti adatlapot is kitölti. Ha a továbbszállítást más betegszállító gépjármű végzi, a továbbszállítást megrendelő orvos új betegszállítási utalványt tölt ki."

7. §
(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú és 3/a. számú melléklete lép.
(4) Az R. e rendelet 4. számú mellékletével egészül ki.

8. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésének napján betegszállítási tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató e rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül kérheti a működési engedélye módosítását.
(3) Az R. e rendelet hatálybalépése előtti 2. és 3. számú mellékletében foglalt betegszállítási utalvány és adatlap 2002. december 31-ig használható.
(4) E rendelet hatálybalépésével az R. 4. §-a (1) bekezdésének d) pontja hatályát veszti.
1. számú melléklet a 25/2002. (V. 14.) EüM rendelethez
a) Az R. 1. számú mellékletében a II/B. Betegszállító járművek meghatározását tartalmazó szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül:
"Közúti betegszállító gépjármű az ÁNTSZ engedély kiadásakor a gyártás évétől számítva 6 évesnél idősebb nem lehet, és legfeljebb a gyártás évétől számított 15 évig üzemeltethető, feltéve, hogy az időszakos vizsgálaton a műszaki feltételeknek megfelelt.
A gépkocsi valamennyi ülésének rendelkeznie kell biztonsági övvel.
A szolgáltatónak a működési engedélye módosítását kell kérnie az illetékes megyei (fővárosi) ÁNTSZ intézettől, ha az általa üzemeltetett és működési engedéllyel rendelkező közúti betegszállító gépjárművet más közúti betegszállító gépjárművel váltja ki."
b) Az R. 1. számú mellékletében a II/B. rész a következő 4. ponttal egészül ki:
"4. Tartalék gépkocsi: az adott állomás betegszállítási feladatainak ellátását biztosító, műszaki vagy egyéb ok miatt üzemen kívül helyezett közúti gépjármű pótlására szolgáló, azzal azonos követelménynek megfelelő gépjármű. Magasabb szintű ellátásra szolgáló gépjármű alacsonyabb szintű ellátásra szolgáló gépjárművel nem helyettesíthető.
A betegszállítási feladatok ellátását biztosító gépkocsik számától függően az alábbiak szerint kell tartalék gépkocsit biztosítani:
5 db aktív gépjármű kapacitásig minimum 1 db tartalék gépkocsit,
6-10 db aktív gépjármű kapacitásig minimum 2 db tartalék gépkocsit,
11-20 db aktív gépjármű kapacitásig minimum 3 db tartalék gépkocsit,
minden további 10 db aktív gépjármű kapacitásonként további 1 db tartalék gépkocsit."

2. számú melléklet a 25/2002. (V. 14.) EüM rendelethez

[2. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez]

Betegszállítási utalvány

Az új tartalmú betegszállítási utalványt letölhető a lap alján!3. számú melléklet a 25/2002. (V. 14.) EüM rendelethez

[3. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez]

Betegszállítási adatlap

A melléklettel együtt letölhető a lap alján!


3/a. számú melléklet a 25/2002. (V. 14.) EüM rendelethez

[3/a. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez]

A beteg továbbszállítási adatlapja

4. számú melléklet a 25/2002. (V. 14.) EüM rendelethez

A melléklettel együtt letölhető a lap alján!

[4. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez]

Kúraszerű kezelésre történő betegszállítás kiegészítő utalványa

Beteg neve: ......................
Születési dátum: ..............
A beteg TAJ száma: _________
Lakcíme rányítószámmal: ..........
Honnan: ..................................................... Diagnózis: ..................................................
Hová szállítandó: ...........................................
A szállítást végző szolgáltató OEP kódja: ...................
A kúraszerű kezelést végző szolgáltató OEP kódja: ...........
Beszállítás (ez a gyógyintézettel egyeztetett időpontok listája), illetve a visszaszállítás időpontjai:
Be ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Vissza ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Be ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Vissza ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Be ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Vissza ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Be ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Vissza ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Be ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Vissza ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Be ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Vissza ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Be ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Vissza ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Be ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc
Vissza ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc

Forrás: WebDoki

Vissza